×
Wybierz język
 

28 kwietnia 2021
#stopturow
 

PGE manipuluje danymi na temat Turowa. Poznaj fakty

Pod koniec kwietnia 2021 r. PGE rozpoczęła agresywną kampanię  „Zielony Ład, a nie dzika transformacja”. Wykupiono szereg artykułów sponsorowanych w polskiej i zagranicznej prasie, a w Brukseli pojawiły się bilbordy. Na swojej stronie spółka tłumaczy, że chce w ten sposób zwrócić uwagę polityków w Brukseli. Problem w tym, że informacje, które podaje w kampanii, są nieprawdziwe. Wprowadzają polityków i zagraniczną opinię społeczną w błąd. Poniżej znajduje się zestawienie nieprawdziwych informacji  PGE z faktami i komentarzem.

Co mówi PGE1?

80 000 polskich obywateli straci środki do życia w przypadku zamknięcia kompleksu Turów.

Takie są fakty:

3 536 osób było zatrudnionych w kopalni i elektrowni Turów2 na początku kwietnia 2021 r.


Do 2026 roku - 306 osób zatrudnionych obecnie w kopalni i elektrowni Turów osiągnie wiek emerytalny.


Do 2030 - 884 osób, czyli ¼ obecnie zatrudnionych w kopalni i elektrowni osiągnie wiek emerytalny3.

Co mówi PGE1?

Zamknięcie kopalni doprowadziłoby do upadku całego regionu.

Takie są fakty:

Liczba ludności powiatu zgorzeleckiego na koniec 2019 roku: 89 200 osób.

Do 6% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego jest zatrudnionych w kompleksie Turów i firmach zależnych od jego funkcjonowania4.


Budowa farm słonecznych i wiatrowych wraz z małymi elektrowniami na biomasę i elektrownią szczytowo-pompową na Dolnym Śląsku jest ekonomicznie i technicznie wykonalną alternatywą dla Turowa. Może wygenerować od 4522 do 7830 miejsc pracy5.


Stopa bezrobocia w powiecie zgorzeleckim utrzymywała się w 2020 roku poniżej 6,4% i odzwierciedla średnią stopę bezrobocia w Polsce6.

W ciągu ostatnich 23 lat zatrudnienie w kopalni Turów spadło o 62%, a w elektrowni Turów o 22% w ciągu 6 lat7.

Co mówi PGE1?

Elektrownia Turów dostarcza 7% energii elektrycznej zużywanej w Polsce.

Takie są fakty:

W 2020 roku Elektrownia Turów dostarczyła nieco ponad 3% energii elektrycznej zużywanej w Polsce. W 2019 roku − poniżej 3% 8.

Co mówi PGE1?

„Sprawiedliwy Zielony Ład, a nie drapieżna transformacja”9

Takie są fakty:

PGE, dążąc do uzyskania koncesji dla Turowa do 2044 roku, pozbawia region możliwości rozwoju i transformacji z wykorzystaniem wielu dostępnych źródeł finansowania ze środków unijnych, krajowych i prywatnych.

Komisja Europejska potwierdziła, że Bogatynia nie otrzyma środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, jeśli nie zadeklaruje odejścia od węgla jeszcze w tej dekadzie10.

Co mówi PGE1?

Nagłe zamknięcie kopalni Turów doprowadzi do zapaści w wielu obszarach"
„Środek tymczasowy w postaci czasowego wstrzymania działalności kopalni Turów do czasu rozwiązania konfliktu spowodowałby zagrożenie dla polskiego systemu elektroenergetycznego”.

Takie są fakty:

PGE niesłusznie utożsamia czasowe wstrzymanie eksploatacji w kopalni Turów z trwałym zamknięciem kopalni i elektrowni.


Wstrzymanie działalności kopalni ma już precedens. Leżąca w Brandenburgii, należąca do czeskiego koncernu EPH kopalnia Janschwalde decyzją wysokiego sądu administracyjnego została zamknięta we wrześniu 2019 roku. Wznowiła pracę 6 miesięcy później. Kopalnia zaopatrywała znacznie większą elektrownię o mocy 2,3 GW11. Oznacza to, że po tymczasowym wstrzymaniu pracy kopalni Turów można będzie ją wznowić po spełnieniu wymogów prawnych UE. W interesie PGE jest jak najszybsze przeprowadzenie tego procesu.


PGE nie przedstawia scenariuszy zamknięcia kopalni i elektrowni Turów do 2026 lub 2030 roku. Spółka uparcie dąży do uzyskania koncesji na wydobycie do 2044 roku12.


Krajowy System Energetyczny może bez przeszkód funkcjonować bez Turowa po 2026 roku13.

Co mówi PGE1?

Rozpoczynając transformację, PGE przyjęła już nową strategię, która pozwoli jej osiągnąć 50-procentowy udział energii odnawialnej w portfelu do 2030 r.

Takie są fakty:

Aktywa węglowe należące do PGE mają zostać przeniesione do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, aby umożliwić PGE dostęp do finansowania przyszłych inwestycji w gaz ziemny i energię odnawialną14.


Realizacja strategi PGE wymaga działań wielu innych aktorów niezależnych od PGE w tym zgody Komisji Europejskiej. Strategia PGE nie oznacza też zmniejszenia emisji należących obecnie do spółki elektrowni węglowych w tym elektrowni Turów, gdyż planowana jest ich dalsza eksploatacja w ramach NABE.


Nowa strategia PGE oznacza, że o losach kopalni i elektrowni Turów w ciągu najbliższych lat nie będzie decydowała PGE. Jest więc niezwiązana z rozmowami o dalszych losach elektrowni i kopalni Turów.

Co mówi PGE1?

Koncesja przedłużająca funkcjonowanie kopalni jest zgodna z prawem polskim i europejskim.

Takie są fakty:

17 grudnia Komisja Europejska uznała, że Polska, przyznając koncesję dla kopalni, dopuściła się naruszeń prawa UE15.

Co mówi PGE1:

Konsultacje transgraniczne między Polską, Czechami i Niemcami trwały kilka lat.

Takie są fakty:

Komisja uważa, że władze polskie nieprawidłowo zastosowały przepisy dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (2011/92/UE) i dyrektywy w sprawie dostępu do informacji (2003/4/WE) w odniesieniu do informowania społeczeństwa i państw członkowskich uczestniczących w konsultacjach transgranicznych, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a także zasady lojalnej współpracy zapisanej w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej16.

Co mówi PGE1?

Zamknięcie kopalni spowodowałoby dalsze straty w wysokości ok. 13,5 mld zł

Takie są fakty:

Eksploatacja kopalni i elektrowni Turów byłaby o co najmniej 65 mld zł droższa od alternatywnych inwestycji w OZE17.

Dodatkowym zyskiem są korzyści dla zdrowia i środowiska wynikające z uniknięcia emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak rtęć, metale ciężkie, pyły PM10 i PM2,5 oraz SO2 i NOx.

Przypisy:

[1] https://www.gkpge.pl/Press-Center/press-releases/corporate/miedzynarodowa-kampania-przeciwko-polskiej-kopalni-zagrozeniem-dla-europejskiego-zielonego-ladu#
https://www.politico.eu/sponsored-content/the-green-deal-should-be-just-and-based-on-solidarity/

[2] http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBZZFTC/%24FILE/i21546-o1.pdf

[3] http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBZZFTC/%24FILE/i21546-o1.pdf

[4] Dane z dokumentu „Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Dolnośląskiego 2021-2030 – Powiat Zgorzelecki”

[5] https://kike.org.pl/strategia-transformacji-elektrowni-i-kopalni-w-turowie-raport-kike/

[6]Na koniec lutego 2021 roku stopa bezrobocia w powiecie zgorzeleckim wynosiła 6,2 % w porównaniu do 5,9 % dla województwa dolnośląskiego i 6,5 % dla kraju.

[7] https://zgorzelec.praca.gov.pl/documents/1181997/14489571/Stopa%20Bezrobocia%202021/ad9703ad-c6c5-4147-9be3-8963699e4a2b?t=1615289669000

[8] Na podstawie danych z:
https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-kse/raporty-dobowe-z-pracy-kse/generacja-mocy-jednostek-wytworczych
https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-kse/raporty-roczne-z-funkcjonowania-kse-za-rok/raporty-za-rok-2020
https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show

[9] PGE twierdzi, że skarga Czech może doprowadzić „drapieżnej transformacji”. Jednocześnie desperacko próbuje uniknąć rozmowy o scenariuszach transformacji. W rzeczywistości ani PGE, ani polski rząd nie przedstawiły analizy wariantowej, która porównywałaby skutki zamknięcia kompleksu elektrowni i kopalni Turów w 2026, w 2030 i 2044 roku. PGE przeprowadziła analizę wariantową w raporcie oddziaływania na środowisko, ale z punktu widzenia opłacalności inwestycji dla PGE, a nie korzyści dla powiatu zgorzeleckiego i społeczeństwa polskiego. Zatem nie jest możliwe porównanie alternatywnych scenariuszy wraz z ich mocnymi i słabymi stronami. PGE forsując dalsze funkcjonowanie kompleksu Turów do 2044 roku i aktywnie zabiegając o koncesję wydobywczą do tego czasu, skutecznie zagraża płynnemu, szybkiemu, sprawiedliwemu odejściu od wydobycia i spalania węgla brunatnego. Blokuje wsparcie finansowe z wielu różnych źródeł na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym, jak również z inwestycje osób prywatnych i przedsiębiorstw.

[10] https://notesfrompoland.com/2021/02/25/unprecedented-czech-legal-challenge-to-polish-coal-mine-could-be-catastrophic-for-poland/

[11] https://www.cleanenergywire.org/news/major-eastern-german-lignite-mine-resumes-operation

[12] https://www.gov.pl/web/klimat/koncesja-na-wydobycie-wegla-przez-kopalnie-turow-przedluzona
https://www.argusmedia.com/en/news/1968122-east-german-lignite-mine-ordered-to-shut-down

[13] https://instrat.pl/odejscie-od-wegla/

[14] Do niedawna ponad 95% inwestycji PGE w energetyce dotyczyło kopalni i elektrowni na węgiel kamienny i brunatny, a tylko 3% - energetyki odnawialnej. PGE, budując 2 nowe bloki na węgiel kamienny w Elektrowni Opole (900MWe każdy) oraz nowy blok w Elektrowni Turów i decydując się na modernizację większości bloków węglowych do wymogów BAT/BREF, zdecydowała się na kontynuację energetyki węglowej kosztem inwestycji w czystą energią, skutecznie hamując transformację w Polsce przez ostatnie 10 lat.

[15] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2452

[16] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2452

[17] Inwestycja w OZE w województwie dolnośląskim pozwoliłaby na bezproblemowe funkcjonowanie polskiej sieci elektroenergetycznej po 2026 roku i wygenerowanie większej liczby miejsc pracy niż te, które obecnie zapewnia kompleks Turów. Większość kosztów, które wylicza PGE wynika z kosztów inwestycji w nowy blok na węgiel brunatny (który zostanie zsynchronizowany z polską siecią w kwietniu 2021 roku) oraz kosztów modernizacji bloków w Turowie w celu spełnienia wymogów BAT/BREF. Koszty wynikają ze złych decyzji inwestycyjnych PGE. Spółka otrzymuje dofinansowanie z rynku mocy od 2021 roku. Jeśli Turów zostałby zamknięty, byłoby to dodatkową oszczędnością dla polskiego budżetu.

×
 
stopturow
W 2016 r. w kopalni Turów doszło do katastrofy. Na zwałowisku odpadów powydobywczych osunęła (...)
Trwa rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotycząca kopalni Turów. Mimo trwających od (...)
18 października 2021 odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na Dolnym (...)
Naukowcy z Politechniki Śląskiej w Gliwicach przeanalizowali przyszłość kompleksu energetycznego Turów. Dni energetyki opartej (...)
Liderzy górniczych związków zawodowych protestują dziś (22 października) pod siedzibą europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w (...)
Zakończone wybory w Czechach zapewne, wbrew zapowiedziom polskiego rządu, wcale nie przyniosą nagłego zwrotu (...)
Trwają wybory parlamentarne w Czechach (8-9 października). Jeżeli nowy rząd będzie bardziej progresywny w (...)
Fundacje z Polski, Czech i Niemiec złożyły uwagi do projektu drugiej aktualizacji Planu gospodarowania (...)
więcej
2021-09-20
Ponad 2 miliony złotych dziennie kary za wydobycie węgla w (...)
2021-09-20
Na co pójdą pieniądze podatników: kary za Turów czy podwyżki (...)
2021-09-09
Dla życia bez węgla
2021-08-18
Turów rowerm - dla odejścia od węgla w transgranicznym regionie
2021-08-11
Raport IPCC nie pozostawia wątpliwości: Turów musi przestać działać najpóźniej (...)
2021-07-28
Blok 7 w Turowie. Czy będą kolejne wyłączenia?
2021-07-20
Koszty trwania przy węglu
2021-07-08
Nikłe szanse na szybkie zakończenie sporu
2021-07-02
List do Virginijusa Sinkevičiusa
2021-06-11
Polska musi pokazać dobrą wolę w negocjacjach
2021-06-08
Pieniądze dla Czechów czy na odejście od węgla?
2021-05-28
Turów szansą na początek (zaplanowanego) końca węgla w Polsce
2021-05-26
Problem z Turowem i polskim węglem – 10 faktów
2021-05-21
TSUE zakazuje działalności kopalni Turów
2021-05-17
Czemu palicie naszą przyszłość?
2021-05-07
Koncesja, która zniszczy region
2021-04-28
PGE manipuluje danymi na temat Turowa. Poznaj fakty
2021-04-23
OZE może być przyszłością Turowa
2021-04-19
Do skargi na Turów mogą przystąpić kolejne kraje
2021-04-13
Polska odpowiedź na czeski wniosek
2021-04-01
Polska nie wyciągnie ręki do sąsiadów
2021-03-18
Eskalacja konfliktu
2021-03-09
Jak uratować Opolno-Zdrój?
2021-03-09
Dziś pracujemy nad tym co będzie za 10 lat
2021-03-08
Polska zaskarżona do TSUE. I co dalej?
2021-02-22
Czesi skarżą Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Czy za arogancję (...)
2021-02-17
Ostatni gest dobrej woli
2021-02-08
Dość arogancji PGE
2021-02-03
Koncesja dla Turowa do 2044 roku. Po raz kolejny za (...)
2021-01-27
PGE vs reszta świata
2021-01-21
Mieszkańcy niemieckiej Żytawy skarżą Polskę do Komisji Europejskiej
2021-01-12
Sztuczne podtrzymywanie węglowej agonii
2020-12-21
Otwarte drzwi do Trybunału Sprawiedliwości
2020-12-10
Czechy: Polska odpowiedź w sprawie Turowa jest nie do przyjęcia
2020-12-08
Turów zagraża naszemu dziedzictwu kulturowemu
2020-12-01
Twitter ćwierka o Turowie
2020-11-27
Presja ma sens. MKOO uznało Turów za problem międzynarodowy
2020-11-17
Problem większy niż Pałac Kultury
2020-11-09
Działalność Turowa sprzeczna z zasadami przezorności i prewencji
2020-10-21
W Niemczech coraz głośniej o Turowie
2020-10-15
Kto zapłaci za wodę dla odkrywki Turów?
2020-10-08
Czy Polskę czeka Trybunał Sprawiedliwości za nierentowną odkrywkę?
2020-09-29
PGE musi zacząć grać w otwarte karty
2020-09-23
PGE w rozkroku
2020-09-14
Ramię w ramię przeciwko odkrywkom. Relacja wideo z protestu.  
2020-09-09
Solidarnie przeciwko odkrywce Turów. Międzynarodowy protest na kajakach
2020-08-06
Sporu o Turów ciąg dalszy
2020-08-03
Spływ energetyczny i manifestacja na Trójstyku granic
2020-07-21
Europa podzielona na Trójstyku granic
2020-07-15
Posiedzenie Komisji Petycji PE: „Turów narusza unijne procedury”
2020-07-08
Spotkajmy się na Trójstyku granic
2020-07-01
Odejście od węgla brunatnego jest nieuniknione
2020-06-24
PGE odbiera regionowi szanse rozwoju
2020-06-18
Turów narusza unijne przepisy dotyczące wody
2020-06-02
Transformacja Turoszowa
2020-05-22
W czerwcu będzie głośno o Turowie
2020-05-15
Unia Europejska przygląda się koncesji dla odkrywki Turów
2020-05-15
Niemieckiej elektrowni Datteln 4 skomplikowane i drogie narodziny – tylko (...)
2020-05-06
Odkrywka Turów coraz mniej się opłaca
2020-05-04
EURACTIV: Czesi kwestionują Turów
2020-04-30
Odkrywki pod lupą Rzeczpospolitej
2020-04-15
Jeziora pokopalniane w Turowie i Bełchatowie
2020-04-14
O tym jak Czesi górami i lasami, węgiel brunatny do Turowa (...)
2020-04-10
Oko.press pisze o Turowie
2020-04-06
Bank Santander wspiera PGE
2020-04-06
Emisje zanieczyszczeń nie kończą się na granicy
2020-04-01
Przedłużenie żywota odkrywki Turów w cieniu koronawirusa.
2020-04-01
Czy mBank pali węglem z Turowa?
2020-03-30
Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Turowa
2020-03-27
Czesi o rozbudowie odkrywki Turów
2020-03-27
Miasto Żytawa składa apelację
2020-03-26
Odpowiedź na interpelację w sprawie Turowa
2020-03-25
Spragnieni sprawiedliwości
2020-03-25
Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów
2020-03-24
Oficjalna informacja PGE z 24 marca 2020
2020-03-20
Kryzys masz jak w banku
2020-03-06
Petycja złożona w Parlamencie Europejskim
2020-02-21
Podpisz petycję!
2020-02-18
Transformacja energetyczna Turowa
2020-01-20
Czesi skarżą Turów!
2019-11-29
Czeski Greenpeace dołączył do postępowania OOŚ w PL
2019-11-21
Polsko-czeskie stracie dyplomatyczne
2019-11-15
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-16
Specustawa węglowa - protest
2019-04-24
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarowdowe
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe